UID Details Entry Site (UID ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം...) ഇപ്പോ തന്നെ ചെയ്യൂ....

Thursday, 17 December 2015

എഇഒ ടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്

       വെളിച്ചം 2016 ന്‍റെ നേര്‍ക്കാഴ്ച
              കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വായനയിലും എഴുത്തിലും കൂട്ടുകാര്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നു എന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അത്തരം പഠനപ്രശന്ങ്ങളെ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടിയുമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ഉണര്‍ത്താന്‍ ' വെളിച്ചം 2016 '  നടപ്പിലാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റിനെ മനസ്സാവണങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തലിലൂടേയും സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെയം തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.................
            ബാലരാമപുരം ഉപജില്ലയിലെ 10 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടിയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്...... പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മികവും കാര്‍ഡുകളുടെ വൈവിധ്യവും മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളെയും ഈ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടിയിലേയ്ക്ക് ആവേശപൂര്‍വ്വം ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിന്‍റെ പരിണിത ഫലമായി പല വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും വായന കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചില്ല........... എന്ന പരാതി നിലവിലുണ്ട്.  ഇത് ഈ പരിപാടിയോടുള്ള എന്‍റെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സജീവമായ താല്പര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്...............
           രണ്ടാം തരത്തിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ ‌ഒാരോ കൂടിച്ചേരലിലും നിരന്തരമായ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനങ്ങളിലും വെളിച്ചം 2016 ഒരു അജണ്ടയായി തീരുമാനിച്ച് സജീവമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കും വിധേയമാക്കിയിരുന്നു ....... പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരോടും അദ്ധ്യാപകരോടും ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.  അതിന്‍റെ ക്രോഡീകരണമാണ് ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം.
             ഇതുവരെ 25 ലധികം കാര്‍ഡുകള്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ നല്‍കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടിപ്പുര, നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്‍ഡുകളാണ് ഇതുവരെ നല്‍കികഴിഞ്ഞത്............ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ മുന്നേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.  പതിവുപോലെ ശാസ്ത്രമേളകള്‍, സ്കൂള്‍ യുവജനോത്സവത്തിന്‍റെ മുന്നൊരുക്കം എന്നിവ വായനകാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാവകാശം, സമയം എന്നിവ ക്ലാസ് റൂമുകളില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുുണ്ട്. ..... എന്നാലും സൃഷ്ടിപരാമായി ഈ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടിയെ സമീപിക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...............
വെളിച്ചം 2016 നെ സംബന്ധിച്ച് മുത്ത് കണ്ടെത്തിയ മികവുകള്‍

 • ക്ലാസ് പ്രവര്‍ത്തനവുമായും പാഠപുസ്തകവുമായും ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പഠനത്തില്‍ തുടര്‍ച്ച നിലനിര്‍ത്തുന്നതും ഉത്ഗ്രഥിതമായി വായനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.
 • പല കാര്‍ഡുകളും അനവധി സാധ്യതകള്‍ക്ക് ( പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു.    പരിസരപഠനം, ഗണിതം എന്നീ വിഷയവുമായി  രണ്ടാം ക്ലാസുകാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ കഴിയും
ഉദാ- കാര്‍ഡ് നം.18, വ്യക്തി ശുചിത്വം, പരിസരശുചിത്വം
 • ഭാഷാവ്യവഹാരങ്ങളുടെ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനന്തമായ സാധ്യതകള്‍ ഈ കാര്‍ഡുകളില്‍ ഉണ്ട്.  അത് ഫലപ്രദമായി ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നു...
 • ചിത്രംവര, നിറങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍, എന്നിങ്ങനെയുള്ള എംഐ ( മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ഇന്‍റലിജിന്‍സ്) മായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കഴിവുകള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ ഇതിലൂടെനേടി...................
 • ഒരേ കാര്‍ഡ് തന്നെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു.......
 • പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും പഠനത്തില്‍/വായനയിലും എഴുത്തിലും പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന മറ്റു ക്ലാസുകളിലെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ഈ കാര്‍ഡ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 • പുതിയ പഠനോപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിലും പ്രയോഗത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയ്ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രചോദകമായിരുന്നു ചില കാര്‍ഡുകള്‍
                 ഉദാ- കാര്‍ഡ് നം.20 (അക്ഷര ചക്രം)
 • കൂട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവരൂപവല്‍ക്കരണത്തിനും ശീലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ നിരവധി കാര്‍ഡുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തന രൂപത്തില്‍ ഇവയിലുണ്ട്.
 • കാര്‍ഡില്‍തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൂടി താഴെ ലളിതമായി നല്‍കിയത് അനുയോജ്യമായി.
 • പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ലഭിച്ച പരിശീലനം എന്നിവയും കാര്‍ഡുകള്‍ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് സഹായകമായി.
 • വാക്യകേളികള്‍, പദകേളികള്‍, വളരുന്ന വാക്യങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ കാര്‍ഡുകളുടെ ഭംഗമാക്കിയത് അത്യധികം താല്പര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് അദ്ധ്യാപകരെ സഹായിച്ചു.
 • എഴുത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില്ലുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍, കൂട്ടുക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉറപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ കാര്‍ഡുകളിലൂടെ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
 • കാര്‍ഡുകളിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ മനോഹരം..... കൂട്ടുകാര്‍  ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നോട്ടുബുക്കുകളിലേയ്ക്ക് പകര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു...........
 • വായനയുടെരീതി ശാസ്തത്തെ അടുത്തറിയുന്നതിനും കൂട്ടുകാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണ് ഒാരോ കാര്‍ഡും.
 •  വായനയില്‍ താല്പര്യം കൂട്ടുകാരില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആ വായന ചെറുപുസ്തകങ്ങളിലേയ്ക്കും ബാലമാസികകളിലേയ്ക്കും പടര്‍ത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്............
 • ഒാരോ കാര്‍ഡും ഒാരോ പഠനതന്ത്രത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്...............അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാല്‍ വെളിച്ചം 2016 ലൂടെ അന്‍പതിലധികം പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിചിതമാകുന്നു........
പരിമിതികള്‍
മികവുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ  വെളിച്ചം 2016 നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളു............. എങ്കിലും ........ഉപയോഗത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍..........മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുഭവത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ മുത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.

 • ഇവയുടെ ക്ലാസ് റൂം സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടക്കാല വിലയിരുത്തല്‍ കൂടി സബ്ജില്ല/ജില്ല തലങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.  കുറച്ച്കൂടി ഗൗരവം ഈ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അതിലൂടെ കഴിയുമായിരുന്നു....... എച്ച്എം കോണ്‍ഫറന്‍സുകളില്‍ ഇതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ തുറന്ന് വിടണം.
 • ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത കാര്‍ഡുകളായിരുന്നെങ്കില്‍ പുനരുപയോഗ സാധ്യതയ്ക്ക് കൂറച്ച് കൂടി സൗകര്യമാകുമായിരുന്നു.  ഗ്രൂപ്പില്‍ നല്‍കുന്പോള്‍ എളുപ്പം അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന എന്ന അനുഭവുമുണ്ട്.
 • ടീച്ചര്‍ കോപ്പി പലയിടത്തും കിട്ടിയില്ല.  ....................... ഒരു ടീച്ചര്‍ കോപ്പി കൂടി നല്‍കാമായിരുന്നു.

 • പല വിദ്യാലയങ്ങളും വെളിച്ചം 2016 നന്നായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.  അവയുടെ മികവുകള്‍ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി ഒരുക്കണമായിരുന്നു.
 • ഞങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂട്ടൂകാര്‍ക്ക് മാത്രം വന്ന സൗഭാഗ്യം വായനയുടെ ലോകത്തേയ്ക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൂടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
             ഇതൊരു ആധികാരിക വിലയിരുത്തലേ അല്ല........... ചില അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ മാത്രമാണ്.  ഇതിനു പിന്നിലുള്ള എല്ലാ സുമനസ്സുകള്‍ക്കും മുത്തിന്‍റെ പ്രണാമം.  എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടാം എന്ന അത്യാഗ്രഹത്തിന്‍റെ ഫലമാണീ ഡയറിക്കുറിപ്പ്.......... പതിവുപോലെ ഒരു നല്ല പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതണമെന്നുണ്ട് .ഈ പരിമിധിക്കിടയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ  മികവുകളുടെ ക്രോഡീകരണമാണ്  ഇത്. ഇതിലെ നന്മകള്‍, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ക്രിയാത്മക ചിന്തയ്ക്കും പരിപാടിയുടെ മെച്ചപ്പെടലിനും പ്രചോദകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... 

            ഒരു അവധിക്കാലം കൂടി വന്നെത്തിയല്ലോ...........
ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കാം...........

 • വായനയിലൂടെ വസന്തം നെഞ്ചിലേറ്റാന്‍ എന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം.  2015 നമ്മോട് വിടപറയാന്‍ പോകുകയാണ്.  നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു നേര്‍ക്കാഴ്ച ഡയറിക്കുറിപ്പിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാ ന്‍ ശ്രമിക്കണം.  ഇതിന് കൂട്ടുകാരെ എന്‍റെ അദ്ധ്യാപകര്‍ സഹായിക്കണം.
 • ഭാരതത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായി മാറിയ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി നമ്മുടെ സബ് ജില്ലയിലാണ്.  ഇത് നാം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വര്‍ഷമാണിത്.  പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ ശേഖരിച്ച് ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ഭാവിയില്‍ അത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും.  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അമൂല്യനിധിയായിരിക്കും ഇത് ...
 •   2016 നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ കുറിക്കൂ.
        ഈ കുറിപ്പുകള്‍ എനിക്ക് കൂടി പഠിക്കുവാന്‍ തരുമല്ലോ.............
   എല്ലാ അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും മുത്തിന്‍റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.  കൂട്ടത്തില്‍ മുന്നോടിയായി ഒരു പുതുവത്സരാശംസകളും നേരുന്നു.
  

       തത്കാലം നിര്‍ത്തുന്നു.


                                                                                                      സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
                                                                                               ഹൃഷികേശ്.എ.എസ്
                                                                                              എഇഒ ബാലരാമപുരം


Thursday, 26 November 2015

ശാസ്ത്രത്തെ നയിക്കുന്ന ഭാവനകള്‍....
സയന്‍സ് ഫിക്ഷനുകള്‍.......................
           അന്പരിപ്പിക്കുന്ന ലോകമാണ് സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍റേത് - അന്യഗ്രഹജീവികള്‍---- യന്ത്രമനുഷ്യന്‍----- കൃത്രിമബുദ്ധി- നക്ഷത്രാന്തരയാത്രകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മാത്രം-   ഇവ വെറും കെട്ടുകഥകള്‍ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുവോ? 
എങ്കില്‍ തെറ്റി. ....................ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാര്‍ക്കുപോലും വഴികാട്ടിയായി മാറുന്ന ഭാവന സൃഷ്ടികളാണിവ.  ഇവയില്‍ പലതും ശാസ്ത്രം പില്‍ക്കാലങ്ങളില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കിയവയാണ്.  ഇങ്ങനെ സയന്‍സും കഥകളുടെ ഭാവനയും ഒത്തു ചേരുന്ന സാഹിത്യശാഖയാണ് സയന്‍സ് ഫിക്ഷനുകള്‍.
     ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിട്ട ഫിക്ഷനുകളിലൊന്നാണ് 1865 -ല്‍ "ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക്" എന്ന് ഷൂള്‍ വേണ്‍ എഴുതിയത്.  എന്നാല്‍ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അത് യഥാര്‍ത്ഥമായി.  ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സയന്‍സ് ഫിക്ഷനുകള്‍ നാളത്തെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാകാം-----
 ലോകം 80 ദിവസം കൊണ്ട് ചുറ്റിയ ശാസ്ത്രനോവലിലെ (എറൗണ്ട് ദി വേള്‍ഡ് ഇന്‍ 80 ഡേയ്സ്)  കഥാപാത്രമാണ് ഫോഗ്. അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ ആക്രമണം, ഇന്‍വിസിബിള്‍ മാന്‍ തുടങ്ങിയ എച്ച്ജി വെല്‍സ് ന്‍റെ ഫിക്ഷനുകള്‍.  ഇത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായ ചില ഫിക്ഷനുകളെപ്പറ്റി താഴെപ്പറയാം കണ്ടെത്തി വായിക്കുമല്ലോ............................
 • സമയത്തിലൂടെ മുന്‍പോട്ടും പുറകോട്ടും സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കഥാപാത്രം - 1895 ല്‍ രചിച്ച ടൈം മെഷീന്‍
 • മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെക്കുറിച്ചുള്ള നോവലാണ്- ദ ഐലന്‍റ് ആഫ് ഡോക്ടര്‍ മോറ്യു
 • റോബോട്ടുകളുടെ കഥപറയുന്ന വിവിധ പുസ്തകങ്ങള്‍
 • 11 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം യഥാര്‍ത്ഥമായ ഫിക്ഷനാണ് കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാര്‍ത്താവിനിമയം.
 • മൈക്കിള്‍ ക്രൈറ്റണ്‍ എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍റെ ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക്.
           ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്കും പിറകില്‍ സയന്‍സ് ഫിക്ഷനുകള്‍കള്‍ക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ട്.  നിങ്ങള്‍ക്കും സ്വപ്നം കാണുകയും ഫിക്ഷനുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാനും ശ്രമിക്കാമല്ലോ..........

രസതന്ത്രത്തിന്‍റെ മാന്ത്രികലോകം.

   പതിനായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ശിലായുഗമനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ആയുധത്തിന്‍റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടിയപ്പോള്‍ തീപ്പൊരി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.  ഈ തീ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉണക്കപ്പുല്ലുകളെ കരിച്ചപ്പോള്‍ അവന്‍ കണ്ട കാട്ടുതീയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു.  അങ്ങനെ തീ മനുഷ്യന്‍റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങി.
    മനുഷ്യന്‍റെ അത്യാഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണെന്ന് പറയാം- രസതന്ത്രം.. ഇരുന്പ്, ഈയം തുടങ്ങിയ വില കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ സ്വര്‍ണ്ണമാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ "തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന " ഒരു മാന്ത്രികവിദ്യ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്ന ആല്‍ക്കെമിസ്റ്റുകള്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യകാല രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം.  ഈ മണ്ടന്‍ സ്വപ്നം അവര്‍ക്ക് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.  പക്ഷെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകള്‍ നല്‍കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് അടിത്തറയിടാന്‍ സ്വര്‍ണമോഹികളായ ആല്‍ക്കെമിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു.ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു രസതന്ത്രത്തിന്‍റെ കഥ..........
  ശ്വസിക്കുന്ന വായു, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം എന്നുവേണ്ട മനുഷ്യജീവിതത്തിന്‍റെ സമസ്ത മേഖലകളും രസതന്ത്രത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണ ശാലയാണ്.  കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുമല്ലോ..................
  നവംബര്‍ മാസം ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ച മാസമാണ്.  ഇവരില്‍ രസകരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ആത്മകഥയുടെ ഉടമസ്ഥയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം.
 " വാഴ്സോയില്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ കുടുംബത്തില്‍ ഞാന്‍ ജനിച്ചു. പിയേര്‍ ക്യൂറിയെ വിവാഹം കഴിച്ച എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഉണ്ട്. ഫ്രാന്‍സില്‍ ജീവിച്ച് ഞാന്‍ എന്‍റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു." മൂന്നേ മൂന്ന് വാചകമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ആത്മകഥ---- മാഡം ക്യൂറിയാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞ.
അത്യപൂര്‍വ്വമായനേട്ടങ്ങളുടെ ഉടമയാണവര്‍
 • ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യവനിത
 • രണ്ടുതവണ നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യവ്യക്തി
ക്യൂറി തെറാപ്പി - റേഡിയം ഉപയോഗിച്ച് കാന്‍സര്‍- മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രോഗത്തിനെതിരെ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി- ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ഇവരുടെ വിലയേറിയ കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു.
  ഇന്നത്തെ ചോദ്യം   - നാളത്തെ ഉത്തരം
   ഭൂമിയില്‍ ഭക്ഷണം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികള്‍, സസ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്.  സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളവും കാര്‍ബണ്‍ഡൈ‌ഒാക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം വളര്‍ച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി ഊര്‍ജ്ജം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്ക് മാത്രമാണ്.  മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങള്‍ ഇവരില്‍ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
   ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഉറവകള്‍ക്കു നടുവിലാണ് മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കുന്നത്.മുകളില്‍ സൂര്യന്‍ എന്ന ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ അക്ഷയപാത്രം താഴെ ഭൂമിയില്‍ വിവിധതരം ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കണ്ടെത്തിയ  പരമാണുവില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ അത്ഭുത ലോകവും......
ഇത്രയേറെ സാധ്യതകളുള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന്‍റെയും നാളത്തെ ഉത്തരത്തിന്‍റെയും പ്രശക്തി.  അതെ.    ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രത്തെ പ്പോലും അന്പരിപ്പിക്കുന്നു.
                പതിവുപോലെ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ വായനാകാര്‍ഡിന്‍റെ ഉപയോഗം നേരില്‍ കാണുവാന്‍ സാധിച്ചു.  എന്‍റെ കൂട്ടുകാരും അദ്ധ്യാപകരും ഉത്സാഹത്തോടെ അല്ല ആവേശത്തോടെ ഈ വായനാകാര്‍ഡിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു.  ഇത് വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന പരിഭവവും അവര്‍ എന്നോട് പങ്കിട്ടു. 16-ാമത്തെയും 18-ാമത്തെയും കാര്‍ഡുകളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്ലാസ് മുറികളില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നു.  ഇതിനു പിന്നിലെ എല്ലാപേര്‍ക്കും മുത്തിന്‍റെ പ്രണാമം.                  ദൈവത്തിന്‍റെ കരസ്പര്‍ശം കിട്ടിയ കുറെ കുരുന്നു പ്രതിഭകളുടെ ഒത്തുചേരല്‍ ബിആര്‍സി ല്‍ നടന്നു.ഫിംഗര്‍ടിപ്സ് എന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട, ലോഷന്‍, കൗതുകവസ്തുക്കള്‍ ഇവയുടെ നിര്‍മ്മാണം ഇവര്‍ പരിചയപ്പെട്ടു.  കൂട്ടത്തില്‍ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളും ആര്‍റ്റി ടീച്ചര്‍മാരും സിആര്‍സി കോ ഒാര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരും ഒത്തുകൂടി. വളരെ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായി തീര്‍ന്നു ഈ അനുഭവം..........
  ഈ കുരുന്നുകള്‍ക്ക് ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തുവാന്‍ ഇതിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

      തത്ക്കാലം നിര്‍ത്തുന്നു                                                                    സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

                                                           ഹൃഷികേശ്.എ.എസ്
                                                         എഇഒ ബാലരാമപുരം

Tuesday, 3 November 2015

എഇഒ യുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്

വായനയുടെ വസന്തത്തിനായി..............................
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും................................
      ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ലാതെ പറയട്ടെ ...................... കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലധികമായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 1,2 ക്ലാസുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും കഠിനമായ ഒരു യത്നത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു............................
മുഴുവന്‍ കൂട്ടുകാരെയും എഴുത്തിന്‍റെയും വായനയുടേയും സര്‍ഗാത്മക ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കാന്‍..... ... പ്രതിബദ്ധതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്‍റെ അംശങ്ങള്‍ ആവേശപൂര്‍വ്വം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ബാലരാമപുരം സബ്ജില്ലയിലെ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും ഈ യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ നവീകരണത്തിലും നിലവാരത്തിലും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു അക്കാദമിക ലീഡര്‍ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീമതി.എം.എസ്.ജയ ഐ.എ.എസ്.........  അവരുടെ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തിളക്കങ്ങള്‍ വാക്കുകളിലും പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. ................ നവംബര്‍ 1 ന് മുന്പ്  1,2 ക്ലാസിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കഴിയണം എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അതിലേക്ക് ഉദാഹരണം മാത്രം................
 ഈ ഉത്തരവിന്‍റെ ചുവടുപിടിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജന്‍സികളും പ്രവര്‍ത്തകരും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു..........

ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റ് വായനയും എഴുത്തും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി  വെളിച്ചം 2015 എന്ന പേരില്‍ ഒരു കര്‍മ്മ പരിപാടിയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടിയില്‍ ബാലരാമപും ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ( 10 വിദ്യാലയങ്ങള്‍)
  പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വായനയുടേയും എഴുത്തിന്‍റെയും അത്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഈ വായനാ പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടിയ്ക്ക് കഴിയും എന്നാണ്  മുത്ത് വിലയിരുത്തുന്നത്.................
            ഏത് അക്കാദമിക പ്രവര്‍ത്തനവും അതിന്‍റെ മുഴുവന്‍ ലക്ഷ്യവും നേടത്തക്ക വിധത്തില്‍ സ്വാംശീകരിക്കാനും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയുന്ന സബ്ജില്ലയെന്ന ഖ്യാതി ഒന്ന് കൂടി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാന്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടിയെ  വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം.ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുമയോടെ നമുക്ക് ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.
വെളിച്ചം 2015  പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍


 •    രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന മുഴുവന്‍ കൂട്ടുകാരെയും അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും വായനയിലും എഴുത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ആക്കുന്നതിനും കഴിയുക.
 • ഭാഷാ പഠനത്തില്‍ നേരിടുന്ന പഠനപ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുക.
 • വായനയുടെ വിലയിരുത്തലുകള്‍ ഫലപ്രദമാക്കുക.
 • വായനയിലും എഴുത്തിലും വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പഠനോപകരണങ്ങളുടെ സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
 • വായനയ്ക്കും എഴുത്തിനും ഉപയുക്തമായ പുതിയ പഠനതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക
 • വായനമുറി, വായനമൂല എന്നീ സങ്കേതങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വയംപഠനത്തിന് ഉപയുക്തമാകുന്ന തരത്തില്‍ സജ്ജീകരിക്കുക.
 • പാഠപുസ്തകത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായ വായനാകാര്‍ഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം, ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകള്‍ അദ്ധ്യാപകരില്‍ സൃഷ്ടിക്കുക.
 • കൂട്ടുകാരുടെ നിലവാരത്തിലും പ്രകൃതത്തിനും യോജിച്ച വായനകാര്‍ഡുകളുടേയും മറ്റും ഉപയോഗം പഠനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കുക.............വായനകാര്‍ഡുകള്‍ എങ്ങനെ  ..... എന്തിന്..... • 50 കാര്‍ഡുകള്‍ വീതം രണ്ടാം തരത്തിലെ ‌ഒാരോ കൂട്ടുകാരനും ലഭിക്കത്തക്കവിധമാണ് വെളിച്ചം 2015 ന്‍റെ ആസൂത്രണം.
 • വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍, പാറ്റേണുകള്‍, ഭാഷാ കേളി കള്‍... ....... എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പഠന തന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ വായനകാര്‍ഡില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • രണ്ടാം ക്ലാസിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായിട്ടാണ് കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
 • ക്ലാസില്‍ വച്ചോ ഗൃഹപാഠമായോ ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.
 • കാര്‍ഡുകള്‍ മുഴുവന്‍ ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമാക്കണം (രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം)
 • ഒരു കാരണവശാലും കാര്‍ഡില്‍ കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കുകയോ ചിത്രവും മറ്റും വരപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ കാര്‍ഡുകള്‍ വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ( റീയൂസബിള്‍)
 • എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നോട്ട് ബുക്കില്‍ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ കൂട്ടുകാരോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കണം (വായനാസാമഗ്രികള്‍, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, കാര്‍ഡ് നന്പര്‍, പാഠഭാഗം..............എന്നിവ കാര്‍ഡില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്)
 • ഒാരോ വിദ്യാലയത്തിലും രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കൂട്ടുകാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കും. അത്  വിദ്യാലയത്തിനും രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കൂട്ടുകാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കും.  അത് വിദ്യാലയത്തിന് സ്വന്തമാണ്.
 • ചില കാര്‍ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തണം.
 • 50 കാര്‍ഡുകളും കൂട്ടുകാര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം.
 • ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് റിവ്യു ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറ്റിന്‍റെ നിരന്തരമായ അക്കാദമിക സഹായം തീര്‍ച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 • വെളിച്ചം 2015 ന്‍റെ ഒൗപചാരികമായ തുടക്കം സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ 2015 നവംബര്‍ മാസം 9-ാം തീയതി മുതല്‍ ആരംഭിക്കണം.
 • പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്‍ഡുകളാണ് ആദ്യം നല്‍കേണ്ടത്.................

ഒരുകാര്‍ഡ് ക്ലാസില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമായി നല്‍കുന്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

 • ഈ കാര്‍ഡ് ഏത് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്  ?
 • ഏത് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ?
 • കാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പ്രക്രിയകള്‍
 • ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ പഠനപ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും..............
 • കാര്‍ഡിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ മികവുകള്‍ പരിമിതികള്‍ എന്നിവ എന്തെല്ലാം.................

ടീച്ചിംഗ് മാന്വലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കാര്‍ഡുകള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതാ എന്ന് എന്‍റെ അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രത്യേകം ഒാര്‍മ്മിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ........

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 40 വിദ്യാലയങ്ങളാണ് വെളിച്ചം 2015 വായനകാര്‍ഡുകള്‍ ആദ്യം ട്രൈ ഒൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്............ അതില്‍ 10 വിദ്യാലയങ്ങള്‍ നമ്മുടെ സബ്ജില്ലയില്‍പെടുന്നവയാണ്........തീര്‍ച്ചയായും ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നമ്മുടെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം....... അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം.  
      അതിനാവശ്യായ തീവ്രമായ പരിശ്രമം എല്ലാ അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ......................
       വെളിച്ചം 2015 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ , അക്കാദമിക പിന്തുണ സഹായങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്............
ഒാര്‍ക്കുക....................
ഇതൊരു പ്രത്യേക പരിപാടിയല്ല........ 
ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. ...........
 ഇത്തരം കാര്‍ഡുകള്‍ സ്വയം നിര്‍മ്മിക്കാനും കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്‍കാനുമുള്ള ശ്രമം കൂടി ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു മികവെന്ന നിലയില്‍ നാം ഏറ്റെടുക്കണം.
കൂടുതല്‍  കാര്യങ്ങളും ഇതിന്‍റെ നടത്തിപ്പിനായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്......... കാര്‍ഡുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമായി വായനസഞ്ചി, വായനകൂട്ടായ്മകള്‍, വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളുടെ പ്രകാശനം........... എന്നിങ്ങനെ
          'വയന്പ് 'വായനപ്രവര്‍ത്തന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വായനാകാര്‍ഡുകള്‍ ഇന്നും ക്ലാസ് മുറിയില്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അദ്ധ്യാപകരെ എനിക്കറിയാം........ അതൊക്കെ ഇനിയും തുടരണം..........
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പഠനോപകരണവും പഠനാനുഭവും പാഴാക്കരുത്...... എത്രമാത്രം സര്‍ഗാത്മകായി......... ക്രിയാത്മകമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വായനയുടെ തിളക്കങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ വെളിച്ചം 2015 ത്തിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു..............
ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഞാന്‍ എഴുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണാമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല...... എസ്ആര്‍ജി കൂടിച്ചേരലിലൂടെയും ചര്‍ച്ചയിലൂടെയും അത് പൂര്‍ണ്ണമാക്കണം............................. ശ്രമിക്കുമല്ലോ............................
                                                                                                                                                                    സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

                                                                                                                                                               ഹൃഷികേശ്.എ.എസ്
                                                                                                                                                              എഇഒ ബാലരാമപുരം

Saturday, 17 October 2015

എഇഒ യുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്  

              ഒരു മികച്ച സ്കൂള്‍ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുവാന്‍ അവശ്യം വേണ്ടത് ആസൂത്രിതമായ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സന്പന്നമായ ക്ലാസ് റൂമുകളാണ്----
 അവിടെ ക്രിയാത്മാകമായ അറിവ് നിര്‍മ്മാണം നടക്കും..........  സത്യം----സൗന്ദര്യം----- മൂല്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ഒരു ചരടില്‍ കോര്‍ക്കാന്‍ ഇവിടെ കൂട്ടുകാര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.  ഈ ത്രയത്തിനുചുറ്റും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി- അഥവാ ക്ലാസ്റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരെ ശരിയായ അദ്ധ്യയന പ്രക്രിയയിലൂടെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്യും.  കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ജീവിതവിജയത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാതലങ്ങളിലേയും വികാസത്തിനും പൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കും ഇത് വഴിയൊരുക്കും...................
ജീവിത വിജയം നേടുവാന്‍ ഒാരോ കൂട്ടുകാരനേയും ഒരു പൂര്‍ണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യജീവിയായി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിന് ക്ലാസ്റൂമുകള്‍ ചലനാത്മകവും വിവിധദിശയിലുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുമായിരിക്കണം.  കണ്ടും..... നിരീക്ഷിച്ചും .....സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയും കൂട്ടുകാര്‍ പുതിയ അറിവുകള്‍ സ്വായത്തമാക്കുന്പോഴാണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളുടെ റ്റി.എം കള്‍ക്കും ജീവന്‍ വയ്ക്കുന്നത്.  ഒരു മാതൃകാ ക്ലാസ്റൂം ഒാരോ കൂട്ടുകാരിലും ഫലമുളവാക്കാനു തകുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സന്പന്ന മായിരിക്കണം.
എന്‍റെ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനവേളയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയാകുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  അത്തരത്തിുള്ളവയെ മുത്തിലൂടെ പരിചയ പ്പെടുത്താറുണ്ടല്ലോ ... 

               പിറ്റിഎം എല്‍പിഎസ് ലെ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്  ..... ..ആശ ടീച്ചറുടെ മികവുറ്റ പ്രവര്‍ത്തനം....... പാഠം 4 ....അദ്ധ്യായം- വൃത്തി- നമ്മുടെ ശക്തി.
പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍, ടീച്ചര്‍,സിആര്‍സി കോഒാര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൂട്ടുകാര്‍ ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ ഉടലെടുത്ത ഒരു മഹത്തായ സൃഷ്ടി.  ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഞാനും അവരോടൊപ്പം കൂടി.  ശുചിത്വം---- ആരോഗ്യം എന്ന ആശയം വാതില്‍പുറ പഠനം എന്ന പഠനതന്ത്രത്തിലൂടെ കൈവരിക്കുന്നു.  ---ഇത് ടീച്ചറുടെ മനോഹരമായ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലില്‍ ജനിക്കുന്നു....... നിരീക്ഷണം, വര്‍ഗ്ഗീകരണം, അപഗ്രഥനം, നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരല്‍, ആശയരൂപികരണം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് കടന്നുപോകാനുതകുന്ന രീതിയില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.  മികവുറ്റ ആസൂത്രണം.....കൂട്ടുകാരുടെ ചിന്താശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഈ പഠന പ്രവര്‍‍ത്തനത്തിലൂടെ ടി അദ്ധ്യാപിക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ അമൂര്‍ത്തമായ പഠന ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.


                    മുത്തിന്‍െറ ദൃഷ്ടിയില്‍ പതിഞ്ഞ മറ്റൊരു വിദ്യാലയമാണ് ഗവ.എല്‍പിഎസ് നെല്ലിവിള.  ഒട്ടേറെ നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് മുന്‍പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ ഒരു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സിന്‍റെയും ആത്മാര്‍ത്ഥതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം അദ്ധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉണര്‍ന്നെണീറ്റ ഒരു വിദ്യാലയം ------ ഇവിടത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ് - ----ഒന്നാം തരം --- അല്ല......... ഒരു പാഠശാലയാണ് .... അമൂല്യം--- അത്യൂഗ്രം................

  അറിവിന്‍റെയും ആത്മാര്‍ത്ഥതയുടേയും നിറകുടമായ മിനി ടീച്ചറും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും...... അവരുടെ കൊച്ചു ലോകമാണ് ഈ ക്ലാസ് മുറി.... നിശ്ശബ്ധമായ ഒരു ക്ലാസ് റൂം വിപ്ലവം...... അറിവും അനുഭവവും  സമന്വയമായി പങ്കിടുന്നു അവര്‍ ----അവിടെ..... ഇംപ്രൊവിസേഷന്‍ -ന്‍റെ അനന്ത സാധ്യതകളാല്‍ സന്പന്നം..... കിട്ടുന്ന ഏത് പാഴ് വസ്തുക്കളും ഇവിടെ അവരുടെ കരവിരുതില്‍ റ്റിഎല്‍എം കളായി മാറുന്നു.  കൂട്ടത്തില്‍ മറ്റ് അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കിടുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങള്‍----- അക്ഷരമുറപ്പിക്കാനും, അക്കമുറപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഇവിടത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സി.എസി ന് അനുയോജ്യമായ ടീച്ചിംഗ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കും......  കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ശേഖരണങ്ങള്‍....... അക്ഷരങ്ങള്‍---അക്കങ്ങള്‍...... ..ഇവകൊണ്ടാണ് ഒാരോ പ്രവര്‍ത്തനവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  നാലാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരം......... ഗംഭീരം.............മാതൃകാപരം.......ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറിക്കണമെന്നുണ്ട്.  ................ നിറുത്തുന്നു.   എല്ലാപേര്‍ക്കും മുത്തിന്‍റെ ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

                 ശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്കൂളാണ് സെന്‍റ് ജോസഫ് യുപിഎസ് വെണ്ണിയൂര്‍.  മനോഹരമായ ഒരു ഗണിതക്ലാസ്...........ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചത് അവിടെ കൃത്യമായ അറിവു നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്നുതാണ് ..........  എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളും    കുട്ടികളുടെ
ഉല്പന്നങ്ങളാല്‍ സന്പന്നമായത്........

                      തപാല്‍ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ ഒട്ടേറെ കത്തുകള്‍ ലഭിച്ചു.  എല്ലാത്തിനും മറുപടി എഴുതുകയും ചെയ്തു.  ഏറ്റവും ആകര്‍ഷിച്ചത് ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ ഗവ.എസ് വിഎല്‍പിഎസ് വിഴിഞ്ഞത്തെ കൂട്ടുകാരുടെ കത്താണ്................പുതിയ ഒരു നേതൃത്വം ഈ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ധ്യാപകസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും പുത്തനുണര്‍വു ലഭിച്ചു എന്ന് ഈ കത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.  എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

             മറ്റൊരു കത്ത് എംകെഎം എല്‍പിഎസ്  പോങ്ങിലെ ഗലീലിയോ ക്ലബിലെ കൂട്ടുകാര്‍ ബഹിരാകാശ വാരാഘോ ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയച്ചതാണ്.  ആകാശത്തിനപ്പുറമെന്താണെന്ന ചോദ്യം...... ചിന്താദ്യോഗകമായ ചോദ്യം...... ഒറ്റ ഉത്തരം ........അനന്തം ....അജ്ഞാതം .... അവര്‍ണ്ണനീയം.........ഈ ബഹിരാകാശ വാരത്തില്‍ ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാന്‍ എന്നേയും കൂട്ടാമെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.  ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി....... എന്നെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയല്ലോ......എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
    എന്‍റെ സബ്ജില്ലയിലെ അക്കാദമിക കൂട്ടായ്മയാണ് എനിക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നത്.  അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളായ ട്രെയനര്‍മാര്‍, ക്ലസ്റ്റര്‍ കോഒാര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ എല്ലാവരും  തന്നെ വര്‍ക്ക് അസ്സസ്മെന്‍റ് ഡയറി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  അവയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഞങ്ങളുടെ ബിആര്‍സി പ്ലാനിംഗില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.  ചിലവ മനോഹരങ്ങളാണ്.   ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ............ മാതൃകപരാമായ സിന്ധു, സന്ധ്യ ടീച്ചര്‍മാരുടെ ബുക്കിലെ പേജുകള്‍ മുത്ത് പകര്‍ത്തുന്നു.  മുത്തിന്‍റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.


തത്ക്കാലം നിര്‍ത്തുന്നു.
                                                       സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
                                                                                                                                                                  ഹൃഷികേശ്.എ.എസ്
                                                       എഇഒ ബാലരാമപുരം